Ảnh minh họa

Đây là lao lý mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu tại dự thảo Thông tư hướng dẫn tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ; sửa chữa thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015 / TTLT-BKHĐT-BNV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ .

Theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 21, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Như vậy, điểm mới của dự thảo là không quy định tối đa 3 Phó Giám đốc Sở.

Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định số lượng Phó Giám đốc Sở như sau: Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp.

Riêng TP. TP.HN, TP. Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính trung bình chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc .

Dự thảo cũng nêu rõ, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở uỷ nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Giảm số phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Theo dự thảo, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai các phòng trình độ, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng gồm : Phòng Tổng hợp, quy hoạch ; Phòng Kinh tế ngành ; Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại ; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư ; Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tài chính tập thể và tư nhân .

So với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 21, dự thảo đề xuất giảm 2 phòng là: Phòng Kinh tế đối ngoại và Phòng Khoa giáo, Văn xã.

Căn cứ vào nhu yếu quản trị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thành phố TP.HN và thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể bổ trợ thêm không quá 2 phòng trình độ, nhiệm vụ ; so với Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố còn lại, hoàn toàn có thể bổ trợ không quá 1 phòng trình độ, nhiệm vụ của Sở so với lao lý. Khi bổ trợ phòng trình độ, nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi quyết định hành động xây dựng .
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy quan điểm góp ý của nhân dân so với dự thảo này tại Cổng tin tức điện tử của Bộ .

Lan Phương