Rate this post
Luat sua doi, bo sung mot so quy dinh cua 9 luat co hieu luc thi hanh hinh anh 1Quốc hội biểu quyết trải qua Nghị quyết kỳ họp không bình thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. ( Ảnh : Doãn Tấn / TTXVN )

Từ ngày 1/3, Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, bao gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thị đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự, chính thức có hiệu lực thi hành.

Việc sửa đổi, bổ sung một số ít điều của 9 luật xuất phát từ nhu yếu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương của Nhà nước về kiến thiết xây dựng, hoàn thành xong pháp lý nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn vất vả, vướng mắc cho hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại và đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện kèm theo vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa hồi sinh và tăng trưởng kinh tế-xã hội ; đồng thời, để cung ứng nhu yếu phát sinh từ thực tiễn tương quan tới hoạt động giải trí đầu tư, kinh doanh thương mại, quản trị doanh nghiệp ; công tác làm việc bảo vệ bảo mật an ninh mạng ; thi hành án dân sự ; thực thi chủ trương xã hội hóa đầu tư vào mạng lưới hệ thống truyền tải điện vương quốc ; khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng phương tiện đi lại giao thông vận tải thân thiện với môi trường tự nhiên .

Việc xây dựng, ban hành Luật nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19; đơn giản hóa thủ tịch đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Luật cơ cấu thành 11 điều, gồm : 9 điều sửa đổi, bổ sung 1 số ít điều của 9 luật hiện hành, 1 điều pháp luật về lao lý chuyển tiếp và 1 điều lao lý về hiệu lực hiện hành thi hành .

Phân quyền quyết định chủ trương đầu tư

Điều 1 lao lý việc sửa đổi, bổ sung điểm b, c và d khoản 4, Điều 17, bổ sung khoản 5 a vào sau khoản 5, Điều 17 và sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 25, khoản 4, Điều 82, khoản 1, Điều 83 Luật Đầu tư công, theo nguyên tắc phân quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước cho người đứng đầu cơ quan chủ quản so với những dự án Bất Động Sản đầu tư nhóm B và nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản tương hỗ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế để sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sản đầu tư do cơ quan, tổ chức triển khai mình quản trị .
Đáng chú ý quan tâm, theo khoản 5 a của khoản 5, người đứng đầu bộ, cơ quan Trung ương quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản đầu tư nhóm B, C sử dụng vốn OAD và vốn vay ưu đãu của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản tương hỗ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế để chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản đầu tư do cơ quan, tổ chức triển khai mình quản trị, trừ dự án Bất Động Sản lao lý tại khoản 4 điều này .
Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản tương hỗ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế để sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sản đầu tư do địa phương quản trị, trừ dự án Bất Động Sản lao lý tại khoản 4 điều này .
Luat sua doi, bo sung mot so quy dinh cua 9 luat co hieu luc thi hanh hinh anh 2Dự án sử dụng nguồn vốn ODA. ( Ảnh : Vũ Sinh / TTXVN )nhà nước lao lý trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản đầu tư, quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản tương hỗ kỹ thuật pháp luật tại khoản này .
Theo khoản 8 Điều 25, so với chương trình, dự án Bất Động Sản khác thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước lao lý tại điểm b và điểm v khoản 4, Điều 17 của Luật này, trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư được lao lý như sau : Cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư, nguồn vốn và năng lực cân đối vốn trình Thủ tướng nhà nước ; Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động chủ trương đầu tư .

Quy định rõ thẩm quyền

Điều 2 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 12 Luật Đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư, theo hướng : Quy định thẩm quyền của Thủ tướng nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư so với những dự án Bất Động Sản có tổng mức đầu tư tương tự dự án Bất Động Sản nhóm A theo pháp luật của pháp lý về đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương do bộ, cơ quan Trung ương quản trị hoặc sử dụng vốn vay ODA và vốn vay tặng thêm của nhà hỗ trợ vốn quốc tế ; phân quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư cho bộ trưởng liên nghành, người đứng đầu cơ quan Trung ương, cơ quan khác ; Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh so với những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn vay ODA và vốn vay khuyến mại quốc tế có tổng mức đầu tư tương tự dự án Bất Động Sản nhóm B và C theo lao lý của pháp lý về đầu tư công .

Tăng cường phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Với tiềm năng tăng cường phân quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư so với dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng nhà tại, khu đô thị cho những địa phương, Điều 3 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm g và bổ sung điểm g1 vào sau điểm g khoản 1, Điều 31 Luật Đầu tư để thực thi phân quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng nhà tại, khu đô thị .
Thủ tướng nhà nước chỉ đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng nhà tại ( để bán, cho thuê, cho thuê mua ), khu đô thị trong những trường hợp : Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên. Dự án đầu tư tương thích với pháp luật của pháp lý về di sản văn hóa truyền thống, không phân biệt quy mô diện tích quy hoạnh đất, dân số thuộc khoanh vùng phạm vi khu vực bảo vệ I của di tích lịch sử được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích lịch sử vương quốc, di tích lịch sử vương quốc đặc biệt quan trọng ; thuộc khoanh vùng phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích lịch sử được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích lịch sử vương quốc đặc biệt quan trọng thuộc Danh mục di sản quốc tế .

Quy định đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại

Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 23 Luật Nhà ở, theo hướng lao lý về hình thức sử dụng đất để đầu tư thiết kế xây dựng dự án Bất Động Sản nhà tại thương mại là nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thuộc một trong những trường hợp sau đây ( mà việc sử dụng đất để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở thương mại tương thích với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật của pháp lý về đất đai, trừ trường hợp thuộc diện Nhà nước tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh, tịch thu đất để tăng trưởng kinh tế-xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng và những trường hợp tịch thu khác theo pháp luật của pháp lý ) : Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp ; có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở phân phối điều kiện kèm theo được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư .

[Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về hai luật vừa được thông qua]

Đồng thời, để bảo đảm tính minh bạch, chặt chẽ, không thất thoát ngân sách nhà nước, Luật bổ sung quy định, sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai.

Luat sua doi, bo sung mot so quy dinh cua 9 luat co hieu luc thi hanh hinh anh 3Ảnh minh họa. ( Nguồn : Hùng Võ / Vietnam + )

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA

Nhằm bảo vệ tính thống nhất, thôi thúc giải ngân cho vay, đưa dự án Bất Động Sản hoàn thành xong đúng thời hạn, đẩy nhanh tiến trình lựa chọn nhà thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, xây lắp trong những dự án Bất Động Sản ODA, nâng cao hiệu suất cao sử dụng vốn ODA, vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, Điều 5 của Luật sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 34 và bổ sung Điều 33 a để lao lý những hoạt động giải trí triển khai trước so với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA, vốn vay tặng thêm theo hướng : Việc lập, trình duyệt, thẩm định và đánh giá, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu, xác lập list ngắn so với những hoạt động giải trí shopping của những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA, vốn vay tặng thêm được triển khai trước khi ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác về vốn ODA, vốn vay khuyễn mãi thêm. Đồng thời giao nhà nước lao lý cụ thể Điều này .

Thu hút xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải

Để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về lôi cuốn xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải phân phối nhu yếu thực tiễn, Điều 6 của Luật đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 2 a vào sau khoản 2, Điều 4 để lao lý : Các thành phần kinh tế tài chính ngoài nhà nước được quản lý và vận hành lưới điện truyền tải do mình đầu tư thiết kế xây dựng ; Nhà nước độc quyền trong những hoạt động giải trí điều độ mạng lưới hệ thống điện vương quốc ; kiến thiết xây dựng và quản lý và vận hành những nhà máy sản xuất điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh ; quản lý và vận hành lưới điện truyền tải, trừ lưới điện truyền tải do những thành phần kinh tế tài chính ngoài nhà nước đầu tư thiết kế xây dựng .
Đồng thời, bổ sung điểm d1 vào sau điểm d khoản 1, Điều 40 pháp luật quyền của đơn vị chức năng truyền tải điện là được đấu nối vào lưới điện truyền tải do những thành phần kinh tế tài chính đầu tư xây dưng khi cung ứng những điều kiện kèm theo và tiêu chuẩn kỹ thuật ; bổ sung điểm h1 vào sau điểm h, khoản 2, Điều 40 lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị chức năng truyền tải điện là bảo vệ quyền đấu nối của những tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí điện lực vào lưới điện truyền tải do mình đầu tư thiết kế xây dựng. Trường hợp phủ nhận đấu nối, triển khai theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Công Thương .

Hoàn thiện khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp

Để liên tục triển khai xong khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, tháo gỡ 1 số ít khó khăn vất vả, vướng mắc trong thực tiễn, khoản 1, 2, 3, 4, 6 và 7 Điều 7 của Luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 49, 50, 60, 148 và 158 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Điều 49 và Điều 50 theo hướng thay cụm từ ” thành viên Hội đồng thành viên ” thành ” thành viên công ty ” để bảo vệ thống nhất với những pháp luật tương quan của Luật này .
Đồng thời, sửa đổi pháp luật tại khoản 3, Điều 60 và khoản 2, Điều 158 theo hướng pháp luật trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản phủ nhận ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực thực thi hiện hành nếu được tổng thể thành viên của Hội đồng thành viên / Hội đồng quản trị đã tham gia họp đồng ý chấp thuận trải qua biên bản họp ký .
Bổ sung pháp luật chủ tọa, người ghi biên bản phủ nhận ký biên bản họp trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể so với thiệt hại cho doanh nghiệp do phủ nhận ký biên bản họp ( khoản 3, Điều 60 ) ; biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản phủ nhận ký biên bản họp ; người ký biên bản họp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp về tính đúng mực và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ( khoản 2, Điều 158 ) .
Nhằm giảm bớt ngân sách, thời hạn cho doanh nghiệp và bảo vệ tính thống nhất của mạng lưới hệ thống pháp lý trong thực thi công bố thông tin doanh nghiệp, khoản 5 Điều 6 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 1, Điều 109 của Luật Doanh nghiệp để pháp luật báo cáo giải trình kinh tế tài chính giữa năm của doanh nghiệp thực thi công bố thông tin không bắt buộc truy thuế kiểm toán .
Để khắc phục vướng mắc trong xác lập doanh nghiệp quốc phòng, bảo mật an ninh tương thích với thực tiễn, khoản 8, Điều 7 của Luật sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 217 .
Cụ thể, địa thế căn cứ vào pháp luật của Luật này, nhà nước lao lý cụ thể việc tổ chức triển khai quản trị và hoạt động giải trí của doanh nghiệp trực tiếp Giao hàng quốc phòng, bảo mật an ninh hoặc tích hợp kinh tế tài chính với quốc phòng, bảo mật an ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước pháp luật tại khoản 2, Điều 88 của Luật này nắm giữ 100 % vốn điều lệ .

Khuyến khích đầu tư sản xuất xe ôtô điện chạy pin

Với tiềm năng khuyến khích đầu tư sản xuất, kịp thời chớp lấy thời cơ để tăng trưởng xe xe hơi điện chạy pin, góp thêm phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tự nhiên từ khí thải phương tiện đi lại giao thông vận tải, giảm phát thải khí nhà kính ( triển khai cam kết của Liên hợp quốc về bảo vệ thiên nhiên và môi trường ), khuynh hướng sản xuất, tiêu dùng theo hướng tăng trưởng công nghiệp sạch, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Điều 8 của Luật bổ sung điểm i, khoản 4 Mục I Điều 7 về Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo hướng giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng so với mức hiện hành trong 5 năm đầu, kể từ khi Luật sửa đổi, bổ sung 1 số ít điều có hiệu lực hiện hành thi hành. Từ năm thứ 6 trở đi, kiểm soát và điều chỉnh tăng mức thuế suất so với xe xe hơi điện chạy pin ( vận dụng cả so với xe nhập khẩu và xe sản xuất, lắp ráp trong nước ) .
Luat sua doi, bo sung mot so quy dinh cua 9 luat co hieu luc thi hanh hinh anh 4( Ảnh : Minh Sơn / Vietnam + )

Làm rõ hơn trường hợp “ủy thác thi hành án từng phần”

Điều 9 của Luật sửa đổi, bổ sung Điều 55, 56 và 57 Luật Thi hành án dân sự theo hướng : Làm rõ hơn trường hợp ” ủy thác thi hành án từng phần ” ( điểm b, khoản 1, Điều 55 ) trên cơ sở luật hóa những nội dung trước đây giao nhà nước lao lý cụ thể ; đồng thời bổ sung chính sách ủy thác xử lý tài sản ( khoản 2, Điều 55 ; khoản 2, Điều 57 ) .
Đối với chính sách ủy thác xử lý tài sản, dự thảo Luật lao lý rõ địa thế căn cứ ủy thác xử lý tài sản, đơn cử : Trường hợp bản án, quyết định hành động tuyên kê biên, phong tỏa hoặc tuyên xử lý tài sản để bảo vệ thi hành án mà gia tài ở nhiều địa phương khác nhau thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản trên địa phận, đồng thời hoàn toàn có thể ủy thác xử lý tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự nơi có gia tài. Dự thảo Luật còn lao lý đơn cử trình tự, thủ tục triển khai ủy thác xử lý tài sản. / .

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)